Learning Portuguese

portuguese language

Ola!

Για τους πιο παλιούς στη διαδικτυακή μας παρέα και όσους με ακολουθούν στο instagram (@theodora.papa) πιθανότατα θα γνωρίζετε ότι τον τελευταίο χρόνο μαθαίνω Πορτογαλικά. Για όσους ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε ή είστε απλώς περίεργοι, παρακάτω θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες για τη γλώσσα.

Τα Πορτογαλικά είναι η 6η πιο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο με περίπου 240 εκατομμύρια ομιλητές παγκοσμίως, καθώς δεν μιλιέται μόνο στην Πορτογαλία, αλλά σε τμήματα της Αφρικής και στην Βραζιλία. Ναι, η Βραζιλία είναι η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής που δεν έχει τα Ισπανικά ως επίσημη γλώσσα. Γνωρίζοντας ότι οι Πορτογάλοι ήταν αποικιοκράτες, θεωρείται ότι περίπου το 80% των Βραζιλιάνων έχουν έναν Πορτογάλο πρόγονο.

portuguese languageΕδώ, κάνουμε έναν διαχωρισμό μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πορτογαλικών και των Πορτογαλικών Βραζιλίας. Ναι, πρόκειται για την ίδια γλώσσα όμως με κάμποσες διαφοροποιήσεις στο καθημερινό λεξιλόγιο και στους κανόνες γραμματικής. Θα λέγαμε ότι τα Ευρωπαϊκά Πορτογαλικά έχουν πιο αυστηρή γραμματική, ενώ τα Πορτογαλικά Βραζιλίας μία αρκετά πιο απλοποιημένη. Ωστόσο, στα διπλώματα πιστοποίησης γλώσσας εξετάζονται τα Ευρωπαϊκά Πορτογαλικά, οπότε θα ήταν προτιμότερο τους δικούς τους κανόνες να ακολουθήσετε στις επίσημες εξετάσεις και να προμηθευτείτε τα βιβλία της Ευρωπαϊκής εκδοχής για τη μελέτη σας.  Μία άλλη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο γλωσσών είναι η προφορά, που στην Πορτογαλία είναι πιο κλειστή και κοφτή και αντιστοίχως στη Βραζιλία πιο ανοιχτή και για τους περισσότερους πιο ευχάριστη στο άκουσμα.

portuguese vs brazilian

Τα Πορτογαλικά ομοιάζουν αρκετά με τα Γαλλικά και τα Ισπανικά, οπότε αν γνωρίζετε ήδη μία από τις δύο αυτές γλώσσες, η εκμάθησή τους θα σας είναι πολύ πιο εύκολη. Κατά τη γνώμη μου, η δυσκολία στα Πορτογαλικά είναι οι πάρα πολλές συναιρέσεις και η προφορά αρκετών γραμμάτων και διφθόγγων που εξαρτάται από το πού βρίσκονται μέσα στη λέξη.

spanish and portuguese

Τι ισχύει στην Ελλάδα; Τα πτυχία στη γλώσσα ξεκινούν από το επίπεδο Α2 (δεν υπάρχει Α1) και αποτελούνται – όπως και οι εξετάσεις σε άλλες γλώσσες – από γραπτά, ακουστικά και προφορικά. Τα Πορτογαλικά είναι πολύ χρήσιμα για όσους ενδιαφέρονται για σχολή ξεναγών, καθώς μοριοδοτούνται με 400 μονάδες (διπλάσιες από αυτές των Ισπανικών). Για την επίσημη πιστοποίηση ξεναγού, απαιτείται Γ2.

Τα βιβλία εκμάθησής μου

Τα βιβλία που χρησιμοποιώ φέτος και τα οποία είναι χρήσιμα μέχρι και το επίπεδο Β1 είναι τα εξής:

Gramatica Ativa 1 εκδόσεις Lidel

Portuges XXI Livro do Aluno & Caderno de Exercicios εκδόσεις Lidel

Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο Polyglot (Ακαδημίας 84, Αθήνα)

Obgrigada!

portuguese

 

Ola!

For the oldest in our online community and those who follow me on instagram (@theodora.papa) you probably know that for the past year I’ve been learning Portuguese. For those of you interested in starting as well or are just curious about it, in today’s article I will be giving you some information on the language.

Portuguese is the 6th most spoken language in the world with approximately 240 million speakers worldwide, as it is not only spoken in Portugal, but in parts of Africa and in Brazil. Yes, Brazil is the only Latin American country that does not have Spanish as its official language. Knowing that the Portuguese were colonialists, it is believed that about 80% of Brazilians have a Portuguese ancestor.

However, we have to make a distinction between European Portuguese and Brazilian Portuguese. Yes, it is the same language but with quite some differences in daily vocabulary and grammar rules. We would say that European Portuguese has a more strict grammar, while the Brazilian Portuguese a much simpler version. Nevertheless, language certificates are examined in European Portuguese, so it would be preferable to follow the European rules in formal exams and get the European version of the books/sources you will use to study. Another distinction between the two languages ​​is the pronunciation, which in Portugal is more closed and sharp, while in Brazil more open and… pleasurable to most.

Portuguese are quite similar to French and Spanish, so if you already know one of these two languages, learning them will be much easier. In my opinion, the difficulties in Portuguese are the too many quarrels and the pronunciation of several letters and binoculars that depend on where they are inside the word.

What exists in Greece? The language degrees start at level A2 (there is no level A1) and the exam consists of a written, a listening and an oral exam like most languages. Portuguese are very useful for those who are interested in becoming tour guides, as they give you 400 points (double from those of Spanish). In order to successfully become a tour guide, C2 is required.

My books

The books I am using this year that are useful up to Level B1 are:

Gramatica Ativa 1, Lidel publications

Portuges XXI Livro do Aluno & Caderno de Exercicios, Lidel publications

If you live in Athens, you can find them at the Polyglot Bookstore (84 Akadimia Street, Athens)

Obgrigada!

You may also like